Rezultati nagradnog programa „ZLATNO S ZA NAJBOLJI RAD IZ EKONOMIJE I BANKARSTVA 2023“

Na sjednici Komisije nagradnog programa „ZLATNO S ZA NAJBOLJI RAD IZ EKONOMIJE I BANKARSTVA 2023“, u sastavu:

1.     prof. dr.sc. Željko Šain, predsjednik

2.     prof. dr.sc. Meldina Kokorović-Jukan, članica

3.     prof. dr.sc. Igor Živko, član

4.     prof. dr.sc. Dejan Mikerević, član

5.     prof. dr.sc. Dženan Kulović, član

6.     prof. dr.sc. Dijana Vuković, članica

donijela je odluku o najboljim radovima i dobitnicima programa:

 

1. Mjesto - Ibrić Muhamed sa radom na temu "Potencijal zelenih kredita za smanjenje kreditnog rizika, transformaciju industrijske strukture i promicanje održivog razvoja u Bosni i Hercegovini"                

2. Mjesto  - Sijerčić Elma sa radom na temu " Uticaj korporativnog imidža osiguravajućih društava na lojalnost osiguranika u BiH"

3. Mjesto - Smolo Edib na temu " Asimetrični uticaj mikrofinansija na ekonomski rast: dokazi iz Bosne i Hercegovine                   

U okviru nagradnog programa u propisanom roku do 15.11.2023. godine,  zaprimljeno je ukupno 23 radova. Od strane svih šest članova Komisije su ocjenjivani kvalitativni kriteriji uključujući i aplikativne aspekte rada te struktura i forma prema naučno - istraživačkim kriterijima sa težinskim omjerom 75 - 25.  Zbir bodova je dao ukupan rang. 

Za sve informacije, kandidati se mogu obratiti na kontakt: 

Elmira Lalić, Direktorica direkcije za marketing, komunikacije i kvalitet usluge Sparkasse Bank

Tel: 033 280 346; 061 477 866 / Email: elmira.lalic@sparkasse.ba