Opšti uslovi u nastavku stupaju na snagu istekom 15 dana od dana objavljivanja.