Trajni nalog.

Usluga koja štedi vaše vrijeme.

Usluga Sparkasse Trajni nalog omogućava automatsko plaćanje obaveza i/ili izvršenje plaćanja sa računa klijenta u korist računa otvorenog u našoj banci ili kod druge banke. Plaćanje po trajnom nalogu izvršava Banka po nalogu klijenta, u ime i za račun klijenta. Trajni nalog možete jednostavno i brzo otvoriti u najbližoj poslovnici Sparkasse Bank, a mogućnost otvaranja imaju svi klijenti Sparkasse Bank koji imaju otvoren i aktivan tekući i/ili a vista štedni račun u banci. 

Vrste trajnog naloga koje ste u mogućnosti ugovoriti su: 

 • trajni nalog za prijenos sredstava između računa u Banci
 • trajni nalog za prijenos sredstava u korist računa u drugim bankama
 • ElGato trajni nalog- prijenos sredstava u korist pravnih lica, a za svrhu izmirenja obaveza po režijskim računima. 

Prednosti korištenja ove usluge:

 • ušteda novca- troškovi transkacija realizovanih putem usluge trajnog naloga su znatno niži u odnosu na transkacije realizovane na šalterima Banke
 • ušteda vremena- korištenjem usluge trajnog naloga izbjegavate odlaske u poslovnice, čekanje u redovima i razmišljanje o promjenjivim iznosima plaćanja
 • planiranje troškova- korištenjem ove usluge ne morate pamtiti datum dospijeća i žuriti s plaćanjem, jer se novac automatski na taj dan prenosi s Vašeg računa te tako nikada ne kasnite s plaćanjem

Prilikom otvaranja trajnog naloga sami određujete uslove plaćanja i to:

 • primatelja plaćanja - broj računa na koji se sredstva prenose
 • iznos plaćanja- potrebno je odrediti fiksni iznos koji se prenosi trajnim nalogom, ali isto tako moguće je odrediti i varijabilni iznos u zavisnosti koji tip trajnog naloga se ugovara ( npr. trajni nalog za uplatu minimalnog iznosa duga po kreditnoj kartici)
 • dinamiku plaćanja - mjesečno, kvartalno i sl, kao i datum plaćanja i razdoblje trajanja - moguće je ograničiti trajanje izvršenja naloga, a ako se ne ograniči izvršit će se do opoziva

Ugovaranje trajnog naloga za prijenos deviznih sredstava/ konverziju moguće je samo između računa istog vlasnika otvorenih u Sparkasse Bank. Klijent je u obavezi da na računu ima dovoljno raspoloživih sredstava kako bi Banka bila u mogućnosti realizovati dospijeće trajnog naloga. 

ElGato trajni nalog

ElGato trajni nalog je vrsta naloga gdje Banka u Vaše ime za Vaš račun obavlja plaćanje u korist pravnih lica čiji su iznosi i datumi dospijeća promijenjivi, a koje određuje pravno lice. Ovaj trajni nalog možete ugovoriti za izmirenje obaveza po režijskim računima firmi koje su omogućile ispostavu svojih računa putem ElGato portala.

ElGato trajni nalog trenutno možete ogovoriti za automatsko izmirenje obaveza po računima firmi:

 • KJKP Toplane d.o.o. 
 • SarajevoAlba Zenica d.o.o.

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300