EBRD Kreditna linija

Finansiranje malih i srednjih preduzeća

Kreditna linija namijenjena za finansiranje projekata pravnih lica koja su registrovana i posluju na području Bosne i Hercegovine i koja ispunjavaju sljedeće uvjete: 

  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih
  • Mala i srednja preduzeća koja ostvaruju godišnji promet ne veći od EUR 50 miliona
  • Mala i srednja preduzeća čija aktiva ne prelazi EUR 43 miliona

Maksimalno EUR 1 milion 

Iznos kredita* 

Minimalno 18 mjeseci

Rok vraćanja** 

Grant 10 - 20%

Posebni poticaj EBRD-a*** 

* Može biti odobren jedan ili više kredita za jednog korisnika, za jedan ili više projekata, koji zbirno ne prelaze utvrđeni maksimum

** U skladu sa Katalogom proizvoda Banke, ali minimalno 18 mjeseci

*** Ukoliko je kredit u skladu sa namjenom kreditne linije, što potvrđuje Nezavisni konsultant