EBRD "Go Digital”

Kreditna linija za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća

EBRD "Go Digital” Kreditna linija namijenjena finansiranju projekata digitalne transformacije u području proizvodnje, internih procesa i usluga malih i srednjih preduzeća sa ciljem usklađivanja njihovog poslovanja sa standardima koje zahtijevaju EU direktive te povećanja njihove konkurentnosti na tržištima Evropske unije.

  • Mala i srednja preduzeća sa manje od 250 zaposlenih
  • Mala i srednja preduzeća koja ostvaruju godišnji promet ne veći od EUR 50 miliona
  • Mala i srednja preduzeća čija aktiva ne prelazi EUR 43 miliona

Maksimalno EUR 1 milion 

Iznos kredita* 

Minimalno 18 mjeseci

Rok vraćanja** 

Grant do 15% od iznosa kredita 

Bespovratni poticaj finansira EU***