Stambeni kredit sa hipotekom.

 • BEZ NAKNADE za obradu kredita uz ugovaranje police životnog osiguranja
 • Za periode otplate do 10 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu**

Namjena kredita:

Stambeni krediti Sparkasse Bank služe isključivo za kupovinu stambenih jedinica, njihovu izgradnju i dovršavanje, dogradnju, renoviranje i adaptaciju stambenog objekta.

Ključne informacije:

Informativni pregled anuiteta stambenog kredita:

Iznos u KM/

godine otplate

do 5 godina

do 10 godina

do 20 godina

do 30 godina

50.000

887

482

295

238

70.000

1.242

676

413

334

100.000

1.774

965

590

477

150.000

2.691

1.448

885

715

200.000

3.548

1.930

1.179

954

* EKS za stambeni kredit izračunata je na iznos 100.000 KM, period otplate 120 mjeseci uz navedenu kamatnu stopu. U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, troškovi osiguranja i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

 

** Promjenjiva kamatna stopa vezana je za 12M Euribor.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni
 • hipoteka na nekretnini
 • polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke za kompletan rok otplate kredita u cilju zaštite nekretnine od požara
 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda)
 • polisa osiguranja imovine u slučaju kredita sa hipotekom
 • troškovi pribavljanja ZK izvadka
 • troškovi procjene vrijednosti nekretnine
 • troškovi poreznih uvjerenja
 • trošak notara
 • trošak procjene vrijednosti nekretnine

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Stambeni centar

Više informacija o ovim kreditnim proizvodima i troškovima koji vas mogu očekivati pri njihovoj realizaciji možete dobiti pozivom na broj naše

Info linije: 033 280 300

Ili posjetom naših stambenih centara.