Moratorij i druge olakšice za stanovništvo

Sve o olakšicama za otplatu kredita za klijente pogođene krizom COVID-19

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Sparkasse Bank primjenjuje više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

U nastavku u sekciji "Česta pitanja" možete pronaći detaljne informacije o vrstama mjera, kao i ostale informacije vezane za sami proces odobravanja olakšica za otplatu kreditnih obaveza.

Za sva dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju putem Info linije: 033 280 300

Vaša Sparkasse Bank

Osnovne informacije za fizička lica

Zahtjev za odobrenje olakšice za otplatu kredita mogu podnijeti klijenti čiji je kapacitet za otplatu kredita smanjen, te im je onemogućeno, otežano ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.

Kod fizičkih lica, to su klijenti banke: 

  • Koji su ostali bez posla, jer je poslodavac zapao u probleme usljed koronavirusa
  • Kojima su smanjeni prihodi ili je ugrožena stabilnost prihoda usljed krize koronavirusa
  • Kojima je smanjen prihod ili ugrožena stabilnost prihoda domaćinstva usljed krize koronavirusa

U fokusu će biti zaposlenici preduzeća čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom COVID-19.

Način apliciranja

Vaš zahtjev za olakšicu pri otplati kreditnih obaveza možete preuzeti pritiskom na dugme Zahtjev ili u najbližoj poslovnici, te popunjen i potpisan zahtjev dostaviti lično u najbližu poslovnicu banke zajedno sa pratećom dokumentacijom. 

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri popunjavanju zahtjeva, budite slobodni kontaktirati nas na broj naše Info linije: 033 280 300 ili 033 958 512

Obrada zahtjeva

Uložit ćemo sve napore da Vaš zahtjev obradimo što prije i da Vam u najkraćem mogućem roku damo povratnu informaciju. Pri tome, banka će se voditi podacima svih relevantnih institucija o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom.  

Zbog velikog interesa klijenata za olakšanje otplate kreditnih obaveza u ovom periodu, molimo Vas za strpljenje i razumjevanje, jer nastojimo svakom klijentu pružiti dovoljno vremena i pažnje pri obradi zahtjeva.

 

Česta pitanja o olakšicama na otplatu kredita

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Sparkasse Bank primjenjuje više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Ove olakšice mogu uključivati posebne mjere u formi modaliteta opisanih u nastavku.  

Banka će na osnovu analize mogućnosti klijenata ili grupe klijenata (portfolija) odrediti i svojim klijentima ponuditi primjeren modalitet olakšice.

1. Odgoda u otplati glavnice i kamate sa produženjem roka otplate kredita

Podrazumjeva odgodu plaćanja obaveza prema Banci na period do 30.06.2021., uz mogućnost produženja krajnjeg roka otplate kredita (ukupni period moguć do najduže 12 mjeseci - u slučaju odobrenja jedne mjere i produženja iste), računajući od dana dospjeća zadnjeg anuiteta u skladu sa prvobitno ugovorenim rokom ili rokom valute ugovora prvog moratorija COVID19, uvećano za dodatne obaveze dospjele u cjelosti do odobrenja moratorija, izmirenje obračunatih kamata u periodu moratorija, te izmirenje obračunatih kamata u periodu eventualnog produženja moratorija.

2.  Odgoda u otplati glavnice i kamate bez produženja roka otplate kredita

Podrazumjeva odgodu plaćanja obaveza prema banci na period do 30.06.2021., a nokon isteka tog roka obaveze iz moratorija (glavnica, kamata, obaveze dospijele u cjelosti do momenta odobrenja moratorija) se linearno raspoređuju na broj anuiteta/rata preostalih u otplatnom planu. Visina redovne kamate ugovorene Ugovorom ostaje nepromijenjena. Zakonska zatezna kamata u periodu trajanja moratorija neće se obračunavati. Banka neće naplaćivati naknadu za izvršenu modifikaciju ugovornih uslova.

3. Uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period do 31.12.2021. godine

Mjera grace period do 31.12.2021. podrazumijeva da Banka klijentu odobrava novu partiju u visini ostataka glavnice na dan provodjenja prvog moratorija, dok se kamata obračunata u periodu trajanja grace perioda ne može pridružiti glavnici i plaća se po dospjeću.


Visina redovne kamate ugovorene Ugovorom ostaje nepromijenjena i ista je primjenjiva i za perod u grace periodu, Zakonska zatezna kamata u periodu trajanja moratorija neće se obračunavati. Banka neće naplaćivati naknadu za izvršenu modifikaciju ugovornih uslova.

U „grace periodu“ klijent koristi odgodu plaćanja glavnice dok je obavezno plaćati redovnu kamatu po otplatnom planu.

4. Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno

Ova mjera podrazumjeva produženje krajnjeg roka otplate kredita, bez dodatnog perioda odgode za plaćanja obaveza prema Banci. Obaveze koje klijent ima prema banci se raspoređuju na ukupan broj anuiteta/rata prema novom roku otplate kredita, u skladu sa novim otplatnim planom.

Visina redovne kamate ugovorene Ugovorom ostaje nepromijenjena. Zakonska zatezna kamata u periodu trajanja moratorija neće se obračunavati. Banka neće naplaćivati naknadu za izvršenu modifikaciju ugovornih uslova.

 5. Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja klijentovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću

Ova mjera podrazumijeva odobrenje novog kreditnog plasmana u iznosu ostatka duga postojećeg kredita uvećan za zavisne troškove kredita (polica osiguranja, rata unaprijed i sl.). U ovom slučaju proces obrade je jednak redovnom kreditnom procesu. Visina kamatne stope i ostali troškovi će se naplatiti u skladu sa važećim odlukama Banke.

6. Prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje banka

Ova mjera podrazumijeva odobrenje novog kreditnog plasmana u iznosu ostatka duga postojećeg kredita uvećan za zavisne troškove kredita (polica osiguranja, rata unaprijed i sl.). U ovom slučaju proces obrade je jednak redovnom kreditnom procesu. Visina kamatne stope i ostali troškovi će se naplatiti u skladu sa važećim odlukama Banke.

7. Druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

 

Banka neće naplaćivati  naknadu za izvršenu modifikaciju ugovornih uslova.

1.   Da je Vaša otplatna sposobnost smanjena usljed nastupa pandemije koronavirusa i time je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirenje kreditnih obaveza prema Banci.

2.    Da u trenutku podnošenja zahtjeva ne kasnite sa otplatom duže od 90 dana. U izuzetnim slučajevima, banka može odobriti olakšice klijentima, koji su klasifikovani u nekvalitetnu aktivu odnosno nivo kreditnog rizika 3, ukoliko se nalaze u periodu oporavka odnosno postoji urednost u otplati posljednja tri mjeseca. 

Kod fizičkih lica su to na primjer:

  • Gubitak posla, jer je poslodavac značajno pogođen nastupom pandemije COVID- 19
  • Značajno smanjeni prihodi ili ugrožena stabilnost prihoda usljed pandemije COVID- 19
  • Smanjeni prihodi domaćinstva - na primjer kroz gubitak posla ili smanjeni prihod supružnika

Zahtjev za olakšice predajete u Vašoj matičnoj poslovnici.

Uz zahtjev je potrebno priložiti verifikovanu dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša otplatna/kreditna sposobnot pogoršana usljed nastupa pandemije COVID -19.

Kod fizičkih lica su dokaz dokumenta koja datiraju od/nakon 01.03.2020. godine, na primjer:

  • rješenje o otkazu ugovora o radu od poslodavca ili sporazumni raskid ugovora o radu
  • anex ugovora o radu ili potvrda poslodavca o smanjenju primanja
  • odluka/potvrda poslodavca o upućivanju na neplaćeni dopust
  • potvrda o prijavi na Biro za evidenciju nazaposlenih

Dostavljeni dokumenti treba da sadrže informacije koje potvrđuju Vaš trenutni radnopravni status, odnosno Vaša trenutna primanja. 

Ne, tokom trajanja odgode otplate, za klijenta ne nastaju nikakvi dodatni troškovi po osnovu bančinih naknada za proces obrade, niti banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Također, banka će, izvršiti sve relevantne procjene i sagledati mogućnosti izbjegavanja ili odgađanja bilo kakvog drugog troška koji bi eventualno nastao za klijente usljed potrebe usklađivanja instrumenata osiguranja sa odobrenim mjerama.

 

Kamatna stopa na kredit se ne može povećati usljed odobrenja moratorija ili odgode otplate - visina redovne kamate utvrđene Ugovorom ostaje nepromijenjena.

Po definiciji, moratorij ne znači otpis bilo kojeg dijela obaveze, nego odgodu plaćanja iste. To znači da se u toku odgode otplate redovna kamata nastavlja obračunavati, samo što ona ne dospijeva.

Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te nastavljate 
plaćati anuitete/rate u skaldu sa novim otplatnim planom koji će te dobiti.

Ovaj novi otplatni plan može podrazumijevati da visina Vaše rate ostaje ista ili se može povećati, sve zavisno od modaliteta olakšice koji ste dogovorili sa bankom.

Na primjer, ako se otplata kredita odgodi na 6 mjeseci, a istovremeno produži i krajnji rok otplate , “akumulirani” dug iz perioda odgode će se rasporediti na Vaše preostale rate i neće doći do povećanja iznosa rate.

Sparkasse Bank primjenjuje ovaj kombinovani model u svim slučajevima gdje je to moguće i gdje ne postoje druga ograničenja utemeljena važećim propisima ili procedurama banke. 

Nakon što podnesete zahtjev, te dostavite potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata, ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

 

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje kreditnih obaveza prema Banci će biti privremeno obustavljen.

Info linija/Služba za podršku

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na besplatan broj naše Info linije: 080 02 02 10

Za tehničku podršku pri korištenju proizvoda pozovite našu Službu za podršku klijentima: 033 280 300 

 

Više...

Moratorij i druge olakšice za Pravna lica pogođena krizom uzrokovanom pandemijom COVID -19