Nenamjenski kredit za penzionere

 • Prava podrška i u trećoj životnoj dobi
 • do 50.000 KM
 • do 75 godina života
 • Rok otplate do 10 godina
 • + 50 KM za Vas!

Vodeći računa o potrebama i mogućnostima naših penzionera i umirovljenika, Sparkasse Bank je za penzionere koji svoja primanja ostvaruju preko računa u Banci pripremila ponudu kredita.

Namjena kredita:

Kredit za penzionere predstavlja nenamjenski kredit namijenjen isključivo korisnicima penzija (mirovina) koji svoje penzije (mirovine) primaju preko tekućeg računa u Sparkasse Bank.

Ključne informacije

Iznos:

do 50.000 KM

Rok otplate:

do 10 godina

Ograničenje:

do 75 godine starosti

Instrumenti obezbjeđenja:

Obavezni:

 • mjenica
 • saglasnost o zapljeni 

I jedan od fleksibilnih intrumenata koji sami birate: 

 • 10% depozita (depozit se može oročiti iz sredstava kredita)  
 • ili kreditno sposoban sudužnik
 • ili polica osiguranja sa otkupnom vrijednosti (minimalna otkupna vrijednost 10% iznosa kredita)
 • polica osiguranja od rizika smrti

Dospijeće posljednjeg anuiteta kod ovih kredita ne smije prelaziti starosnu dob penzionera do 75 godina. 

 • naknada za obradu kreditanaknada za održavanje kreditnog računa
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
 • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 
 • naknada za obradu kredita
 • naknada za održavanje kreditnog račun
 • trošak mjenice
 • troškovi ovjere saglasnosti o zapljeni primanja kod notara ili u opštini za sve učesnike kreditnog procesa
 • polica riziko osiguranja za kredit/ polica životnog osiguranja
 • trošak zaloga depozita (ako je obezbjeđenje kredita depozit)
 • trošak Paketa usluga (samo ukoliko je to uslov korištenja proizvoda) 

Izračunajte vašu mjesečnu ratu

Unosom podataka u polja možete sami izračunati iznos mjesečne otplate (anuiteta) vašeg kredita

Iznos mjesečne rate

NAPOMENA: Primjer izračuna mjesečne rate kredita služi isključivo u svrhu informisanja.

Poklon za Vas!

Klijente koji ugovore kredit i prenos penzije/ mirovine na Banku, nagradit ćemo sa iznosom od 50 KM na tekućem računu.

ISMET ČULINOVIĆ     
MIDHAT KUKIĆ     
HEDIJA MEHIĆ     

ARNAUTOVIĆ MEHMED

   

FEHIM ARAPČIĆ

   

ESADA MIKIĆ

   

AMIR DELIĆ

   

ISMET PERENDA

   

MIRSAD SOFOVIĆ

   

SALKO ŠOŠE

   

IBRAHIM KARALIĆ

   

FADILA MIRVIĆ

   

FAHRUDIN BEGANOVIĆ

   

NIJAZ JAKUPOVIĆ

   

MEDŽID BEŠLIĆ

   

OSMAN TABAK

   

DŽEMILA SOFTIĆ

   

RUSTEM DEMIRAJ

   

ZENEBA SULJAGIĆ

   

ZUHDIJA ŠEHIĆ

   

DŽEMILA BOŠNJAKOVIĆ

   

VAHID ĐULIĆ

   

VEHAB HRUSTANOVIĆ

   

ZUMRA SADIKOVIĆ

   

HAJRUDIN HERAK

   

JASMINKA SELMANOVIĆ

   

HUSEIN PLECO

   

FEHIM ČOLIĆ

   

HANEFIJA KUKO

   

NERMINA TUCAK

   

ANGIJAD KUBAT

   

ZINETA SELIMOVIĆ

   

NUSRET ČIČKO

   

SALIH BAJRIĆ

   

LUDBENKA KOMAREVIĆ

   

SULEJMAN TERZIĆ

   

ZLATAN IHTIJAREVIĆ

   

ABIDA FAĆIĆ

   

ENESA ZAHIROVIĆ

   

MEDIHA ĐOGIĆ-TUZ

   

SABIN TIHIĆ

   

NEVZETA KARAJKO

   

NAIL IMŠIROVIĆ

   

ABDULAH JAŠAREVIĆ

   

Info linija

Više informacija o navedenom proizvodu možete dobiti direktno pozivom na broj naše Info linije:

033 280 300