Moratorij i druge olakšice za pravna lica

Sve o olakšicama za otplatu kredita za klijente pogođene krizom COVID-19

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Sparkasse Bank primjenjuje više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

U nastavku u sekciji "Česta pitanja" možete pronaći detaljne informacije o vrstama mjera, kao i ostale informacije vezane za sami proces odobravanja olakšica za otplatu kreditnih obaveza.

Za sva dodatna pitanja, budite slobodni kontaktirati Vašeg Voditelja poslovnog odnosa, ili nas pozvati direktno na telefone u nastavku.

Vaša Sparkasse Bank

Osnovne informacije

Primjeren modalitet olakšice će se odrediti na osnovu individualne kreditne analize i nakon sagledavanja potreba Vašeg poslovanja.

Pri tome, banka će se voditi podacima svih relevantnih institucija o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom. 

Koraci

Vaš zahtjev za olakšicu u otplati kreditnih obaveza možete nam dostaviti putem formulara koji možete preuzeti u nastavku.  Popunjen Zahtjev molimo pošaljite na email adresu:  moratorij@sparkasse.ba

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri popunjavanju zahtjeva, budite slobodni kontaktirati nas na broj naše Info linije:  033 958 506

Obrada zahtjeva

Uložit ćemo sve napore da Vaš zahtjev obradimo što prije i da Vam u najkraćem mogućem roku damo povratnu informaciju.

Primjeren modalitet olakšice će se odrediti na osnovu kreditne analize i nakon sagledavanja potreba Vašeg poslovanja.

Zbog velikog interesa klijenata za olakšanje otplate kreditnih obaveza u ovom periodu, molimo Vas za strpljenje i razumjevanje, jer nastojimo svakom klijentu pružiti dovoljno vremena i pažnje pri obradi zahtjeva.

Vaša Sparkasse Bank

Česta pitanja o olakšicama na otplatu kredita

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, Sparkasse Bank primjenjuje više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Ove olakšice mogu uključivati privremenu mjeru odgodu otplate kredita do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i posebne mjere u formi modaliteta opisanih u nastavku. 

Banka će na osnovu analize mogućnosti klijenata ili grupe klijenata (portfolija) odrediti i svojim klijentima ponuditi primjeren modalitet olakšice.

1.    Odgoda otplate anuitetnih kredita 

a)    Odgoda otplate kamate i glavnice ili samo glavnice (grace period) uz produženje krajnjeg roka otplate kredita za isti broj mjeseci koliko traje i olakšica.

Obaveza po kamati iz perioda odgode (u slučaju odgode plaćanja kamate i glavnice) dospijeva nakon otplate glavnice kao zadnja rata/obrok ili se linearno raspoređuje na anuitete do kraja otplate  kredita. 

b)    Odgoda otplate kamate i glavnice ili samo glavnice (grace period) bez produženja krajnjeg roka otplate kredita.

Ukupne obaveze iz perioda odgode (u slučaju odgode plaćanja kamate i glavnice) kredita se raspoređuju linearno na preostale anuitete do kraja otplate.

c)   Odgoda plaćanja kamata za prekoračenja po transakcijskom računu, revolving kredite i pozajmice, sa ili bez produženja krajnjeg roka dospijeća kredita, gdje kamate iz perioda olakšice dospijevaju sa prestankom iste.

2.   Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem na period od najduže 6 mjeseci (revolving krediti i prekoračenja po transakcionim računima), uz mogućnost korištenja neiskorištenog dijela odobrenog limita na dan odobrenja olakšice.

3.    Odobrenje dodatnog iznosa tzv. bridge finansiranje sa maksimalnim rokom od 6 mjeseci, u onim slučajevima kada je to realno potrebno i omogućava prevazilaženje problema sa likvidnošću.

1.    Da je Vaša otplatna sposobnost smanjena/izmirenje budućih
kreditnih obaveza nemoguće usljed nastupa pandemije koronavirusa.

2.     Da na dan 29.02.2020. niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana

(sva duža kašnjenja znače da problemi nisu uzrokovani pandemijom koronavirusa - na njih se ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize COVID -19, nego standardne procedure za restrukturiranje i risk politike banke).   

Kod pravnih lica su to na primjer:                                             

  • Smanjena likvidnost/solventnost usljed nastupa pandemije koronavirusa
  • Dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te ste privremeno obustavili proizvodnju
  • Kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu
  • Zaposlenici zaraženi, te ste odlukom nadležnih organa morali zatvoriti svoje pogone
  • Vaše poslovanje je pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed koronavirusa  

Zahtjev za olakšice možete uputiti elektronski - putem obrasca na ovoj web stranici odnosno e-maila.

Uz zahtjev je potrebno priložiti verifikovanu dokumentaciju koja dokazuje na koji način je Vaša otplatna/kreditna sposobnot pogoršana usljed nastupa pandemije COVID -19.

 

Kod preduzeća dokazi o pogoršanju otplatnog kapaciteta mogu biti na primjer:

  • izjava o procjenjenom smanjenju prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
  • izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020.godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine
  • rješenje o zatvaranju obrta/slobodnog zanimanja koje datira nakon 20.03.2020. godine

U želji da smanjimo rizike kretanja i dolazaka u poslovnice, te cijeneći da pribavljanje originalnih ili ovjeravanje dokumenata može biti otežano u ovim okolnostima, banka može, gdje to ocijeni opravdanim,  kao dokaze privremeno prihvatati elektronsku formu/skenove, neovjerene fotokopije i slične alternative ličnom dostavljanju, uz obavezu da klijent naknadno dostavi originalnu dokumentaciju u dogovorenom roku nakon prestanka proglašenja mjere prirodne i druge nesreće na teritoriji BiH.

Ne, tokom trajanja odgode otplate, za klijenta ne nastaju nikakvi dodatni troškovi po osnovu bančinih naknada za proces obrade, niti banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Međutim, kod kredita obezbijeđenih hipotekom, produženje roka otplate kredita može zahtijevati istovremeno produženje kolaterala hipoteke, koje načelno nosi sa sobom druge dodatne troškove (notar/aneksiranje ugovora) za klijenta, a koji nisu pod kontrolom Banke.

Shodno tome, banka će, prilikom određivanja/ponude primjerenog modaliteta olakšice, izvršiti sve relevantne procjene i sagledati mogućnosti izbjegavanja ili odgađanja ovih troškova.

Kamatna stopa na kredit se ne može povećati usljed odobrenja moratorija ili odgode otplate - visina redovne kamate utvrđene Ugovorom ostaje nepromijenjena.

Po definiciji, moratorij ne znači otpis bilo kojeg dijela obaveze, nego odgodu plaćanja iste. To znači da se u toku odgode otplate redovna kamata nastavlja obračunavati, samo što ona ne dospijeva.

Nakon isteka odgode otplate sva glavnica i obračunata kamata dospijevaju, te ih nastavljate otplaćivati kroz preostale rate, shodno novom otplatnom planu koji ćete dobiti od Banke.

Ovaj novi otplatni plan može podrazumijevati da visina Vaše rate ostaje ista ili se može povećati, sve zavisno od modaliteta olakšice koji ste dogovorili sa bankom.

Na primjer, ako se otplata kredita odgodi na 6 mjeseci, a istovremeno produži i krajnji rok otplate , “akumulirani” dug iz perioda odgode će se rasporediti na Vaše preostale rate i neće doći do povećanja iznosa rate.

Sparkasse Bank primjenjuje ovaj kombinovani model u svim slučajevima gdje je to moguće i gdje ne postoje druga ograničenja utemeljena važećim propisima ili procedurama banke. 

Nakon što podnesete elektronski zahtjev, te dostavite eventualno dodatno potrebne dokaze i dokumentaciju, Banka će poduzeti analizu te Vam ponuditi primjeren modalitet olakšice. Nakon Vašeg pismenog prihvata, ista se može realizirati u vrlo brzom roku.

Banka, također može proaktivno odobriti i/ili se obratiti klijentima sa ponudom olakšica kod kojih, na bazi informacija o ugroženosti određenih industrijskih grana i/ili
poslodavaca, procjeni da postoje elementi pogođenosti efektima krize COVID-19.

Proces se može voditi elektronskim putem gdje god to bude moguće, a dokumente u originalnoj formi klijent je obavezan dostaviti Banci u naknadno dogovorenom terminu.

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje kreditnih obaveza prema Banci će biti privremeno obustavljen odmah po odobrenju olakšice.