Dokumentarno poslovanje


Ako želite minimizirati vaše poslovne rizike, na raspolaganju su vam proizvodi i usluge koji će zaštiti vaše interese:

 

• Inkaso poslovi - poslovi dokumentarne naplate,

• dokumentarni akreditiv,

• okvirni kredit za izdavanje činidbenih garancija,

• garancije.

 

Korisnici proizvoda dokumentarnog poslovanja mogu biti kreditno sposobni klijenti:

• koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga,

• koji se bave prodajom roba i vršenjem usluga u zemlji.