imageGarancije

Garancija je instrument osiguranja urednog izvršenja ugovornih obaveza poslovnih partnera, odnosno zaštita od rizika neurednog izvršenja tih obaveza.
Garancijom se banka garant obvezuje prema korisniku garancije da će, ukoliko glavni dužnik ne ispuni svoju obavezu, platiti svotu na koju glasi garancija.

Nostro garancije:

  • plative garancije,
  • avansna garancija,
  • tenderska garancija,
  • garancija za dobro izvršenje posla,
  • garancija za kvalitet izvedenih radova,
  • carinska garancija.

Rok:
Do 12 mjeseci
*duži period je moguć zavisno od vrste garancije i specifične transakcije za koju se garancija izdaje.

Iznos:
U zavisnosti od vrste garancije i transakcije za koju se garancija izdaje.

Loro garancije-primljene garancije

Prihvat i praćenje garancija izdatih u korist klijenta banke.

Rok:
U skladu sa navedenim u garanciji.