Dokumentarno poslovanje

Ako želite minimizirati Vaše poslovne rizike, na raspolaganju su Vam proizvodi i usluge koji će zaštiti Vaše interese:

 

•   Inkaso poslovi - poslovi dokumentarne naplate,

•   dokumentarni akreditiv,

•   okvirni kredit za izdavanje činidbenih garancija,

•   garancije.

 

Korisnici proizvoda dokumentarnog poslovanja mogu biti kreditno sposobni klijenti:

•   koji se bave izvozom i uvozom roba i usluga,

•   koji se bave prodajom roba i vršenjem usluga u zemlji.